บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

22 มิถุนายน 2561

16:38:04

WAVE

ราคาล่าสุด

2.82

หน่วย

THB

ปริมาณ

67,700

เปลี่ยนแปลง

-0.20

เปลี่ยนแปลง %

-6.62

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด