บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

07 ธันวาคม 2561

16:37:51

WAVE

ราคาล่าสุด

2.10

หน่วย

THB

ปริมาณ

10,200

เปลี่ยนแปลง

-0.12

เปลี่ยนแปลง %

-5.41

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด