บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

23 กันยายน 2559

16:39:32

WAVE

ราคาล่าสุด

4.60

หน่วย

THB

ปริมาณ

30,981,700

เปลี่ยนแปลง

+0.18

เปลี่ยนแปลง %

4.07

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด