บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

24 ตุลาคม 2560

16:38:41

WAVE

ราคาล่าสุด

3.52

หน่วย

THB

ปริมาณ

32,600

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

1.73

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด