บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

26 สิงหาคม 2559

16:35:36

WAVE

ราคาล่าสุด

4.48

หน่วย

THB

ปริมาณ

248,300

เปลี่ยนแปลง

+0.02

เปลี่ยนแปลง %

0.45

รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด