บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

16 กุมภาพันธ์ 2561

16:36:59

WAVE

ราคาล่าสุด

3.50

หน่วย

THB

ปริมาณ

17,800

เปลี่ยนแปลง

+0.06

เปลี่ยนแปลง %

1.74

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด