บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

22 กันยายน 2560

16:37:01

WAVE

ราคาล่าสุด

3.54

หน่วย

THB

ปริมาณ

142,000

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-0.56

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด