บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

22 พฤษภาคม 2562

16:39:24

WAVE

ราคาล่าสุด

1.82

หน่วย

THB

ปริมาณ

162,000

เปลี่ยนแปลง

-0.04

เปลี่ยนแปลง %

-2.15

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด