บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

23 เมษายน 2561

14:29:26

WAVE

ราคาล่าสุด

3.18

หน่วย

THB

ปริมาณ

5,300

เปลี่ยนแปลง

+0.04

เปลี่ยนแปลง %

1.27

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด