บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

16 พฤศจิกายน 2561

16:37:52

WAVE

ราคาล่าสุด

2.20

หน่วย

THB

ปริมาณ

15,700

เปลี่ยนแปลง

-0.10

เปลี่ยนแปลง %

-4.35

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด