บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

27 มีนาคม 2562

09:35:34

WAVE

ราคาล่าสุด

1.97

หน่วย

THB

ปริมาณ

-

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด