บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

17 สิงหาคม 2561

16:36:16

WAVE

ราคาล่าสุด

2.68

หน่วย

THB

ปริมาณ

300

เปลี่ยนแปลง

-

เปลี่ยนแปลง %

-

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด