บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

18 ธันวาคม 2560

16:38:12

WAVE

ราคาล่าสุด

3.40

หน่วย

THB

ปริมาณ

71,000

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-0.58

รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด