บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

19 ตุลาคม 2561

14:25:51

WAVE

ราคาล่าสุด

2.54

หน่วย

THB

ปริมาณ

29,800

เปลี่ยนแปลง

-0.02

เปลี่ยนแปลง %

-0.78

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด