บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

* ปรับปรุงเมื่อ

22 เมษายน 2562

16:37:51

WAVE

ราคาล่าสุด

1.96

หน่วย

THB

ปริมาณ

251,000

เปลี่ยนแปลง

+0.01

เปลี่ยนแปลง %

0.51

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด