ภาพรวม
กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

วิสัยทัศน์บริษัทจะเป็นผู้นำด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้าง Lifestyle ของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปได้ดังนี้

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • การให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กร
  • การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น